Upute za autore

Revija za sociologiju

Revija za sociologiju objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove s područja sociologije i srodnih disciplina. Časopis objavljuje i prijevode, prikaze, osvrte, kratke sintetično-kritičke priloge u okviru »Foruma« te druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa.

Uredništvo prima samo one radove koji prethodno nisu objavljivani niti su u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. Rad se prihvaća za objavljivanje nakon dviju pozitivnih anonimnih recenzija. Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku.

Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Prilozi u rubrici »Forum« objavljuju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom, pa ih valja prirediti na obama jezicima.

Radovi, pisani jednostrukim proredom (font Times New Roman, veličina 12), zaprimaju se elektroničkom poštom (revsoc@ffzg.hr).

1. Poželjno je da opseg radova (uključujući sažetak, bilješke, literaturu i grafičke priloge) ne prelazi 8000 riječi, a opseg prikaza djelâ te drugih kraćih priloga 1200 riječi.

2. Na prvoj stranici rada valja navesti samo ime i prezime autora, naziv i adresu institucije u kojoj je autor zaposlen (ili kućnu adresu) te adresu elektroničke pošte.

3. Radu valja priložiti sažetak, opsega do 250 riječi, na hrvatskom i engleskom jeziku, koji treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetka treba navesti ključne riječi (do 7).

4. Grafički prilozi (tablice, grafikoni, slike i sl.) moraju biti izrađeni u crno-bijeloj tehnici na jedan od standardnih načina računalne izrade (kad je moguće, tablice valja prirediti u Wordu, a grafikone prirediti i spremiti u Excelu; poželjna razlučivost slika jest 300 dpi), a po pravilu se prilažu unutar teksta rada na mjestima gdje trebaju biti prikazani. U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora autori su sami dužni osigurati dopuštenje.

5. Navođenje tuđih sintagmi, ideja, podataka i sl. označuje se u tekstu, a ne u bilješkama. Izvor se stavlja u zagrade i sadržava prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju citiranja, redni broj stranice; na primjer: (Bourdieu, 1979), odnosno (Berger i Luckmann, 1966: 119). Ako rad ima do tri autora, treba navesti sva tri; na primjer: (Beck, Giddens i Lash, 1994). Za zajednički rad četvorice ili više autora koristi se oblik »i dr.« (et al.); na primjer: (Parsons i dr., 1955). Oznake »ibid.«, »op. cit.« i sl. ne koriste se.

6. Bilješke (fusnote), koje služe za dodatna objašnjenja, komentare ili digresije, ispisuju se na dnu pojedine stranice.

7. U popis literature uvrštavaju se svi radovi navedeni u tekstu, i to abecednim redom prema prezimenima autora te kronološkim slijedom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora objavljenih u jednoj godini, valja ih razlikovati slovom (a, b, c itd.) iza godine izdanja. Za zajednički se rad više autora u popisu literature ne koristi oblik »i dr.« (et al.), nego se navode svi autori (s punim imenima). Za radove dostupne na mreži potrebno je, nakon osnovnih referenci (autora, naslova itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja. Iza bibliografskih jedinica koje ga posjeduju treba dodati DOI.

8. Literatura se navodi ovako:

– knjiga

Bourdieu, Pierre, Passeron, Jean-Claude i Chamboredon, Jean-Claude (1973). Le métier de sociologue. Paris: Mouton i Bordas.

– članak u knjizi/zborniku

Lalić, Dražen i Bulat, Nenad (1992). »Rat i mladi: prema novoj generacijskoj kulturi«, u: Ognjen Čaldarović, Milan Mesić i Aleksandar Štulhofer (ur.). Sociologija i rat. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, str. 83–91.

– članak u časopisu

Konecki, Krzysztof Tomasz (2011). »Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical Work«, Revija za sociologiju, 41 (2): 131–160. doi: 10.5613/rzs.41.2.1