Prijava za sudjelovanje

Pozivamo članove/ice Hrvatskoga sociološkog društva i sve druge zainteresirane da pošalju prijedloge svojih konferencijskih priopćenja. Sažetak bi uz naslov trebao sadržavati do 250 riječi (do 5 ključnih riječi).

Molimo uključite u podnesak ime(na) autora/ica, institucionalnu povezanost i adresu(e) e-pošte.

Prijedlog panel sesije treba sadržavati do 150 riječi ali uz njega treba priložiti i 3-4 sažetka prezentacija u panelu prema gornjim uputama.

Svaki/a autor/ica može prijaviti najviše dva sažetka (kao prvi/a autor/ica).

Sažetci i prijedlozi panela u word ili pdf formatu primaju se do 30. ožujka 2023. na adresu Marija Lončar mloncar@ffst.hr