Sekcija za sociologiju obrazovanja

Sekcija za sociologiju obrazovanja okuplja sociologe i sociologinje iz svih područja sociologije, nastavnike sociologije, kao i znanstvenike i istraživače iz drugih područja znanosti s interesom za sociologiju obrazovanja.

Cilj je sekcije afirmacija vrijednosti istraživačkih i nastavnih aktivnosti iz sociologije obrazovanja, a posebno u današnje vrijeme kada se obrazovanju dodjeljuje sve značajnija uloga u društvu. Izazovi sociologije obrazovanja u hrvatskom kontekstu, koje sekcija nastoji adresirati, jesu nedovoljno problematiziranje i teorijsko artikuliranje obrazovnih fenomena, nedostatak literature iz područja sociologije obrazovanja na hrvatskom jeziku, relativno mali broj empirijskih istraživanja u tom području, mali broj znanstvenika koji se bavi tim područjem i koji su nedovoljno povezani, te nedovoljna javna prepoznatost i utjecaj područja na kreiranje prosvjetne politike i na zbivanja u području odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Drugim riječima, sekcija se bavi teorijskim, metodološkim, empirijskim i praktičnim razvojem sociologije obrazovanja u Hrvatskoj.

Program i plan rada Sekcije za sociologiju obrazovanja

Sociologija obrazovanja se u Hrvatskoj počinje razvijati 60-tih godina, kada se stvaraju i institucionalne pretpostavke provođenja socioloških istraživanja. 1965. godine osniva se u okviru Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu odjel za proučavanje visokog obrazovanja, koji 1973. godine prerasta u Centar za izučavanje obrazovanja. U njemu se u tom razdoblju počinju provoditi prva sociološka i interdisciplinarna istraživanja obrazovanja. U drugoj polovici 1970-tih godina (1977.) sociologija obrazovanja dobiva status akademske discipline, tj. predaje se na pedagoškim fakultetima kao općestručni kolegij za nastavnike u okviru zajedničkih programskih osnova i osnova programa društvenog obrazovanja nastavnika. U akademskoj godini 1979/80. kolegij je uveden i na studij sociologije. Prvi sociolozi obrazovanja educirani su u okviru poslijediplomskog studija iz sociologije kulture, organiziranom na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu krajem 1970-tih.

Sastanak sociologa i sociologinja obrazovanja održanom u Zagrebu 1. i 2. travnja 2011. godine (uz financijsku potporu Instituta otvoreno društvo i organizacijsku potporu Hrvatskog sociološkog društva i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu), okupio je 20-tak sudionika/ca iz Hrvatske i zemalja regije (Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije). Na sastanku je naglašena znanstvena i praktična vrijednost razvoja područja sociologije obrazovanja, posebno u današnje vrijeme kada se obrazovanju dodjeljuje sve značajnija uloga u društvu. No, usprkos razmjerno duge akademske tradicije sociologije obrazovanja, identificirani su značajni nedostaci u razvoju tog područja u Hrvatskoj: nedovoljno problematiziranje i teorijsko artikuliranje obrazovnih fenomena, nedostatak literature iz područja sociologije obrazovanja na hrvatskom jeziku (posebno nedostatak udžbenika iz sociologije obrazovanja za studente), relativno mali broj empirijskih istraživanja u tom području, mali broj znanstvenika koji se bavi tim područjem i koji nisu dovoljno povezani, te nedovoljna javna prepoznatost i utjecaj područja na kreiranje prosvjetne politike i na zbivanja u području odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Kako bi se uspješno adresirali ovi nedostaci, te dalje razvijao nastavnički i istraživački rad u području sociologije obrazovanja u Hrvatskoj, na sastanku se predložilo osnivanje Sekcije za sociologiju obrazovanja pri Hrvatskom sociološkom društvu. Prijedlozi za konkretne aktivnosti Sekcije uključuju:

  • izrada Web stranice za potrebe diseminacije materijala i informacija (npr. informacije o konferencijama) među članovima i članicama Sekcije,
  • identificiranje relevantnih istraživačkih tema iz područja sociologije obrazovanja u Hrvatskoj i regiji i poticanje provođenja istraživanja koja su vezana uz te teme,
  • poticanje razrade suvremenih teorijskih pristupa i tema u sociologiji obrazovanja,
  • provođenje analize o tome na kojim se fakultetima predaje sociologija obrazovanja (u kojem obimu, ECTS bodovi), razrada kompetencija koje se dobivaju kolegijem Sociologija obrazovanja,
  • razvijanje komunikacije između sociologa i sociologinja obrazovanja u Hrvatskoj te u međunarodnom kontekstu,
  • prezentacija rada članova i članica Sekcije na sastancima Sekcije,
  • izrada bibliografije radova iz područja sociologije obrazovanja u Hrvatskoj,
  • izrada zajedničkih komentara na određene obrazovne politike iz perspektive sociologije obrazovanja te organizacija okruglih stolova/konferencija iz područja sociologije obrazovanja.

Sekcija okuplja sociologe i sociologinje iz svih područja sociologije, kao i znanstvenike i istraživače iz drugih područja znanosti s interesom za sociologiju obrazovanja.