Sekcija za sociologiju obrazovanja

Sekcija za sociologiju obrazovanja okuplja sociologe i sociologinje iz svih područja sociologije, nastavnike sociologije, kao i znanstvenike i istraživače iz drugih područja znanosti s interesom za sociologiju obrazovanja.

Cilj je sekcije afirmacija vrijednosti istraživačkih i nastavnih aktivnosti iz sociologije obrazovanja, a posebno u današnje vrijeme kada se obrazovanju dodjeljuje sve značajnija uloga u društvu. Izazovi sociologije obrazovanja u hrvatskom kontekstu, koje sekcija nastoji adresirati, jesu nedovoljno problematiziranje i teorijsko artikuliranje obrazovnih fenomena, nedostatak literature iz područja sociologije obrazovanja na hrvatskom jeziku, relativno mali broj empirijskih istraživanja u tom području, mali broj znanstvenika koji se bavi tim područjem i koji su nedovoljno povezani, te nedovoljna javna prepoznatost i utjecaj područja na kreiranje prosvjetne politike i na zbivanja u području odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Drugim riječima, sekcija se bavi teorijskim, metodološkim, empirijskim i praktičnim razvojem sociologije obrazovanja u Hrvatskoj.

Program i plan rada Sekcije za sociologiju obrazovanja

Sastanak sociologa i sociologinja obrazovanja održanom u Zagrebu 1. i 2. travnja 2011. godine (uz financijsku potporu Instituta otvoreno društvo i organizacijsku potporu Hrvatskog sociološkog društva i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu), okupio je 20-tak sudionika/ca iz Hrvatske i zemalja regije (Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije). Na sastanku je naglašena znanstvena i praktična vrijednost razvoja područja sociologije obrazovanja, posebno u današnje vrijeme kada se obrazovanju dodjeljuje sve značajnija uloga u društvu. No, usprkos razmjerno duge akademske tradicije sociologije obrazovanja, identificirani su značajni nedostaci u razvoju tog područja u Hrvatskoj: nedovoljno problematiziranje i teorijsko artikuliranje obrazovnih fenomena, nedostatak literature iz područja sociologije obrazovanja na hrvatskom jeziku (posebno nedostatak udžbenika iz sociologije obrazovanja za studente), relativno mali broj empirijskih istraživanja u tom području, mali broj znanstvenika koji se bavi tim područjem i koji nisu dovoljno povezani te nedovoljna javna prepoznatost i utjecaj područja na kreiranje prosvjetne politike i na zbivanja u području odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Kako bi se uspješno adresirali ovi nedostaci te dalje razvijao nastavnički i istraživački rad u području sociologije obrazovanja u Hrvatskoj, na sastanku se predložilo osnivanje Sekcije za sociologiju obrazovanja pri Hrvatskom sociološkom društvu. Prijedlozi za konkretne aktivnosti Sekcije uključuju:

  • izrada Web stranice za potrebe diseminacije materijala i informacija (npr. informacije o konferencijama) među članovima i članicama Sekcije
  • identificiranje relevantnih istraživačkih tema iz područja sociologije obrazovanja u Hrvatskoj i regiji i poticanje provođenja istraživanja koja su vezana uz te teme
  • poticanje razrade suvremenih teorijskih pristupa i tema u sociologiji obrazovanja
  • provođenje analize o tome na kojim se fakultetima predaje sociologija obrazovanja (u kojem obimu, ECTS bodovi), razrada kompetencija koje se dobivaju kolegijem Sociologija obrazovanja
  • razvijanje komunikacije između sociologa i sociologinja obrazovanja u Hrvatskoj te u međunarodnom kontekstu
  • prezentacija rada članova i članica Sekcije na sastancima Sekcije
  • izrada bibliografije radova iz područja sociologije obrazovanja u Hrvatskoj
  • izrada zajedničkih komentara na određene obrazovne politike iz perspektive sociologije obrazovanja te organizacija okruglih stolova/konferencija iz područja sociologije obrazovanja

Sekcija okuplja sociologe i sociologinje iz svih područja sociologije, kao i znanstvenike i istraživače iz drugih područja znanosti s interesom za sociologiju obrazovanja.

hrCroatian
Scroll to Top