Sociologija u institucijama

Sociologija na sveučilištima

Hrvatsko katoličko sveučilište

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sociologija u srednjim školama

Uspostavljena je vrlo uspješna suradnja s dvije važne institucije u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja – Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje znanja (NCVVO) i Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO).

Suradnja s NCVVO-om odnosi se na sudjelovanje predstavnika HSD-a u pripremi i provedbi ispita Državne mature iz sociologije te na suradnju u izradi Ispitnog kataloga.

Suradnja s AZOO-om odnosi se na sudjelovanje predstavnika HSD-a u planiranju stručnih usavršavanja nastavnika sociologije te na uključivanje Nacionalnih kongresa i Godišnjih konferencija HSD-a u program stručnog usavršavanja nastavnika.

Sociologija na znanstvenim institutima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Institut za razvoj i međunarodne odnose

Institut za migracije i narodnost

hrCroatian
Scroll to Top